Integritetspolicy (GDPR)

För att du skall kunna få information om våra tjänster eller ta del av vårt tjänsteutbud måste vi hantera vissa uppgifter om dig som kund. P&M Safety AB tar ansvar för att dessa uppgifter används på rätt sätt. Nedan följer information gällande P&M Safety AB hantering och lagring av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Som kund hos P&M Safety AB delger du frivilligt personuppgifter och samtycker samtidigt till att vi samlar in, lagrar och hanterar vissa personuppgifter så som namn, mejladress, telefonnummer, fakturaadress och eventuellt besöksadress i syfte att kunna leverera tjänster eller information till dig som kund. Personuppgifterna kommer enbart behandlas så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in, enligt dataskyddsförordningen. Detta innefattar alla personuppgifter utom de som faller under rättsliga förpliktelser.De personuppgifter som har registrerats om dig hos P&M Safety AB delas inte med någon, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.Du som personuppgiftslämnare har rätt att begära ut vilken information som P&M Safety AB har registrerat om dig och kan när som helst begära att det raderas. Du kan även vända dig till Datainspektionen för klagomål om hantering av personuppgifter.Om du vill få tillgång till den informationen vi har om dig är du välkommen att kontakta oss.

General Data Protection Regulation (GDPR)

In order for you to be able to receive information about our services or to take part of our range of services, we must handle certain information about you as a customer. P&M Safety AB takes responsibility for ensuring that these data are used correctly. Below is information about P&M Safety AB’s handling and storage of personal data according to the Data Protection Regulation (GDPR).

As a customer of P&M Safety AB, you voluntarily disclose personal information and at the same time agree that we collect, store and handle certain personal information such as name, e-mail address, telephone number, invoice address and any visit address in order to be able to deliver services or information to you as a customer. The personal data will only be processed as long as it is necessary for the purposes for which it was collected, according to the Data Protection Regulation. This includes all personal data except those that fall under legal obligations. The personal data registered about you at P&M Safety AB is not shared with anyone, provided that we are not obliged to do so according to law. You, as a personal data provider, have the right to request which information P&M Safety AB has registered about you and can at any time request that it be deleted. You can also contact the Data Inspectorate for complaints about the handling of personal data. If you want access to the information we have about you, please contact us.